Chuyên mục » Thông tin, thông báo

Thông báo v/v chuyển công tác đối với viên chức ngành GD giữa các trường thuộc UBND quận quản lý


UBND quận xây dựng kế hoạch chuyển công tác dành cho viên chức ngành GD có nguyện vọng chuyển công tác đến các đơn vị sự ghiệp GD khác thuộc Quận liên chiểu quản lý. Trường THCS Lê Anh Xuân thông báo đến tất cả các CB-GV có nguyện vọng thuyên chuyển công tác nộp hồ sơ:
- Thời gian xem xét chuyển công tác viên chức:
+ Nộp hồ sơ: đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2018
+ Họp hội đồng xét hồ sơ: Trước ngày 31/7/2018
+ Ban hành quyết định chuyển công tác: trước ngày 15/8/2018

Các bản tin khác :