I. DANH SÁCH TỔ VIÊN

TỔ XÃ HỘI -  NH :2016-2017

 
                                                                           

                                       1.Họ và tên               :  Trần Thị Thu Thủy   

                                       Chức vụ                    :    Giáo viên Văn 

                                       Năm vào ngành          :       1990        Hệ số lương :   4,32

                                       Trình độ chính trị        :

                                       Trình độ văn hóa        :  12/12

                                       Trình độ chuyên môn  :  CĐSP

                                       Trình độ vi tính           :  B           Ngoại ngữ   : B

                                       Địa chỉ hiện nay          :  Xuân Thiều ,Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu- Đà Nẵng

        

                                       2.  Họ và tên              :     Nguyễn Thị Phương Thắm  

                                       Chức vụ                     :    Giáo viên văn     

                                       Năm vào ngành           :     1999          Hệ số lương :  3,33

                                       Trình độ chính trị         :     Sơ cấp - Đảng Viên

                                       Trình độ văn hóa         :  12/12

                                       Trình độ chuyên môn   :  Thạc sĩ

                                       Trình độ vi tính            :  B             Ngoại ngữ   :  B

                                       Địa chỉ hiện nay           :   Tổ 14,Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu- Đà Nẵng

                             
                                       3. Họ và tên                   :   Vũ Hoàng Linh       

                                       Chức vụ                     :   Giáo viên  Sử Địa  - Tổ trưởng CM

                                       Năm vào ngành           :   2000-            Hệ số lương  :  3,33

                                       Trình độ chính trị         :   Sơ cấp - Đảng Viên

                                       Trình độ văn hóa         :  12/12

                                       Trình độ chuyên môn   :  Đại học

                                       Trình độ vi tính            :   A             Ngoại ngữ   : 

                                       Địa chỉ hiện nay           :  Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu- Đà Nẵng

 

                                       4. Họ và tên                 :    Trần Thị  Hạnh    

                                       Chức vụ                      :    Giáo viên Sử Địa Kiêm CTCĐ

                                       Năm vào ngành            :     2001          Hệ số lương :  3,33

                                       Trình độ chính trị          :   Sơ cấp - Đảng Viên

                                       Trình độ văn hóa          :  12/12

                                       Trình độ chuyên môn    :  Đại học

                                       Trình độ vi tính             :  B          Ngoại ngữ   : B

                                       Địa chỉ hiện nay            :  Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu- Đà Nẵng

                                                         

                                       5. Họ và tên               :  Phạm Thị Hiền   

                                       Chức vụ                    :    Giáo viên  Địa 

                                       Năm vào ngành          :    1999           Hệ số lương :  3,0

                                       Trình độ chính trị        :

                                       Trình độ văn hóa        :  12/12

                                       Trình độ chuyên môn  :  Đại Học

                                       Trình độ vi tính           :   A             Ngoại ngữ   : 

                                       Địa chỉ hiện nay          :  Kim Liên,Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu

                                                                

                                       6. Họ và tên               :  Đặng Thị Xuân Oanh   Sinh năm : 1980

                                       Chức vụ                    :   Phó hiệu trưởng (CM Địa Lí)

                                       Năm vào ngành          :   2002            Hệ số lương :  3,33

                                       Trình độ chính trị        :   Sơ cấp - Đảng Viên

                                       Trình độ văn hóa        :  12/12

                                       Trình độ chuyên môn  :  Đại học

                                       Trình độ vi tính           :   A             Ngoại ngữ   : 

                                       Địa chỉ hiện nay          :  Hòa Khánh nam, Liên Chiểu- Đà Nẵng