I. DANH SÁCH TỔ VIÊN

TỔ TA-TD-NT -  NH :2015-2016

                              

                                       1. Họ và tên        Phạm Thị Thu Hồng   

                                       Chức vụ                       :    Tổ trưởng CM

                                       Năm vào ngành             :    1986          

                                       Trình độ chính trị           :

                                       Trình độ văn hóa           :  12/12

                                       Trình độ chuyên môn     :  Cao đẳng

                                       Trình độ vi tính              :   A             Ngoại ngữ   :  Cao đẳng

                                       Địa chỉ hiện nay             :  K206/12 Đống Đa

                               

                                      2. Họ và tên       Lê Thị Thanh Thủy   

                                       Chức vụ                       :    Giáo viên tiếng anh    

                                       Năm vào ngành           :   1997          

                                       Trình độ chính trị        :

                                       Trình độ văn hóa         :  12/12

                                       Trình độ chuyên môn  :  Đại học

                                       Trình độ vi tính           :   A             Ngoại ngữ   : đại học

                                       Địa chỉ hiện nay          :  Tổ 40, HMinh

                                

                                       3. Họ và tên        Nguyễn Thị Cẩm Hằng

                                       Chức vụ                       :    Giáo viên tiếng anh 

                                       Năm vào ngành           :       2003       

                                       Trình độ chính trị        :

                                       Trình độ văn hóa         :  12/12

                                       Trình độ chuyên môn  :  đại học

                                       Trình độ vi tính           :   KTV            Ngoại ngữ   : Đại học

                                       Địa chỉ hiện nay          :  622/4 Trần Cao Vân

                      

                                       4. Họ và tên   Phạm Thị Chí Dung 

                                       Chức vụ                     :    Giáo viên âm nhạc     

                                       Năm vào ngành           :     2003         

                                       Trình độ chính trị         :     Sơ cấp - Đảng Viên

                                       Trình độ văn hóa         :  12/12

                                       Trình độ chuyên môn   :  đại học

                                       Trình độ vi tính            :   KTV             Ngoại ngữ   :  B

                                       Địa chỉ hiện nay           :   

 

                                       5. Họ và tên      Hồ Thị Kim Liên   

                                       Chức vụ                     :   Giáo viên  mỹ thuật   

                                       Năm vào ngành           :   2003-            Hệ số lương  :  3,33

                                       Trình độ chính trị         :   Sơ cấp - Đảng Viên

                                       Trình độ văn hóa         :  12/12

                                       Trình độ chuyên môn   :  Cao đẳng

                                       Trình độ vi tính            :   A             Ngoại ngữ   : 

                                       Địa chỉ hiện nay           :  Tổ10,HMinh

 

                                      6. Họ và tên       Phan Thị Minh Châu  

                                       Chức vụ                      :    Giáo viên  thể dục 

                                       Năm vào ngành            :     2001          

                                       Trình độ chính trị          :   Sơ cấp - Đảng Viên

                                       Trình độ văn hóa          :  12/12

                                       Trình độ chuyên môn    :  Đại học

                                       Trình độ vi tính             :   A             Ngoại ngữ   : B

                                       Địa chỉ hiện nay            : Tổ 66, Thanh Khê

                            

                                       7. Họ và tên     Lê Đình Độ 

                                       Chức vụ                       :    Giáo viên  thể dục

                                       Năm vào ngành           :    2004           

                                       Trình độ chính trị        :

                                       Trình độ văn hóa         :  12/12

                                       Trình độ chuyên môn  :  Đại Học

                                       Trình độ vi tính           :   A             Ngoại ngữ   : B

                                       Địa chỉ hiện nay          :  HH Nam