Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.
Ngày 26/03/1931, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ II đã ra nghị quyết thành lập tổ chức Đoàn. Từ đó đến nay ngày 26/3 trở thành ngày thành lập Đoàn. Từ năm 1996, Ban chấp hành Trung ương Đoàn chọn ngày 26/3 hằng năm là ngày Thanh niên Việt Nam.
Tên gọi qua các thời kỳ:
* Từ 26/3/1931: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
* Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
* Từ 9/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
* Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
* Từ 11/11/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
* Từ 3/2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
* Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
                     DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN
Lê Viết Thương
Bí thư chi đoàn
Ngô Thị Hiếu
Ủy Viên 
Ngô Thị Thịnh
Phó Bí thư chi đoàn 
 Nguyễn Thanh Linh
Ủy  viên
Trần Thị Thanh Xuân
Ủy Viên 
Nguyễn Kiều Oanh
Ủy Viên 
La Phước Minh Hằng
Phó Bí Thư chi đoàn
Phan Thị Minh
Ủy Viên 
Đặng Thi Vấn Anh
Ủy Viên