Công đoàn trường THCS Lê Anh Xuân có tổng số 38 công đoàn viên, có cơ cấu phù hợp theo mô hình, gồm Ban chấp hành Công đoàn và 5 Tổ Công đoàn trực thuộc.

Công đoàn trường THCS Lê Anh Xuân hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, được cụ thể bằng phương hướng và nhiệm vụ do Nghị quyết các kỳ Đại hội Công đoàn đề ra, luôn lấy sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo của Chi ủy Đảng, sự phối hợp cùng chính quyền và tổ chức làm nguyên tắc trong mọi hoạt động. Trong thời gian qua, Công đoàn trường đã triển khai đều khắp và có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xã hội với các nội dung chính: Tham gia xây dựng các Quy chế, chính sách của đơn vị, đồng thời kiểm tra giám sát, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của CBCNV. Động viên, khích lệ mọi nguồn trí lực của toàn thể CBCNV thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ . Phổ biến, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, nhà nước , góp phần xây dựng đội ngũ ngày càng trưởng thành, có lý tưởng và đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực sáng tạo. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, là đầu mối xây dựng khối đoàn kết toàn thể công nhân viên chức - lao động. Triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động văn hóa - thể thao, nữ công, thanh thiếu nhi nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV, đồng thời động viên các đoàn viên CĐ tham gia tích cực các công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ, toàn thể đoàn viên Công đoàn trương THCS Lê Anh Xuân tích cực đoàn kết đi đầu vượt khó, đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững.