DANH SÁCH CHI BỘ ĐẢNG
STT HỌ VÀ TÊN
1 Nguyễn Văn Thâu
2 Đặng Thị Xuân Oanh
3 Nguyễn Thị Hải
4 Nguyễn Thị Phương Thắm
5 Nguyễn Thị Hồng Thu
6 Trần Thị Thu Thủy
7 Lê Đình Độ
8 Lê Viết Thương
9 Đặng Thị Vân Anh
10 Phạm Thị Chí Dung
11 Trần Thị Thanh Xuân
12 Trần Thị Hạnh
13 Ngô Thị Hiếu
14 Nguyễn Thị Tiến
15 Bùi Thi Phượng