Trong những năm qua Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn quan tâm các hoạt động của trường, thường xuyên liên hệ với ban giám hiệu, tổ chức các cuộc họp, hội ý định kì, các buổi hội nghị của trường đã tham gia và tiến hành các nội dung phối hợp khá tốt, Ban đại diện đã bàn bạc, trao đổi kịp thời các vấn đề liên quan đến học sinh, góp ý xây dựng cảnh quan môi trường, hỗ trợ các hoạt động của nhà trường, cùng ban giám hiệu chỉ đạo các buổi họp cha mẹ học sinh của từng khối lớp, tuyên truyền các chủ trương, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước trong vấn đề giáo dục toàn diện và vận động các bậc cha mẹ học sinh đóng góp ủng hộ theo quy định của nhà nước, cũng như tự nguyện. Hội cha mẹ học sinh đã chú ý vào việc hỗ trợ các hoạt động của học sinh, góp phần tạo điều kiện, động viên cho học sinh học tập và hoạt động.

    
 
                                   BAN ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2016-2017